หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐