สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61721
หน้าหลัก ประวัติ ประวัติวัดไผ่ล้อม
ประวัติวัดไผ่ล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2011 เวลา 17:16 น.

ประวัติวัดไผ่ล้อม

วัด ไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ หมู่ ๖ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีวัด หนึ่ง ก่อ สร้างเมื่อปี พ.ศ .๒๓๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ และได้รับโปรดเกล้า ฯ ยกขึ้นเป็น “วัดพระอารามหลวง” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีหลักฐาน เชื่อได้ว่า วัดแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงอยุธยาเป็นราชธานี เพราะมีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง ซึ่งเขียนไว้ในพระอุโบสถหลังเก่าเป็นหลักฐานอยู่วัดมีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ อยู่ติดแม่น้ำจันทบุรี ด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่ม ต่อมาได้รับ การปรับปรุง โดยการถม กลบเกลี่ยและแต่งพื้นที่ จนอยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้การได้เต็มพื้นที่ ด้วยการเป็นธุระเอาใจใส่ ของท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน มีหลักฐานการ ครอบครองที่ดิน คือ โฉนดจังหวัดจันทบุรี เลขที่ ๒๙๔๑, ๒๙๔๒, ๒๙๔๓

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้วหลายรูป ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ที่สามารถสืบทราบได้แน่ชัด คือ.
๑. พระอธิการอ๋าน
๒. พระอุปัชฌาย์เพ็ง
๓. พระอุปัชฌาย์เหมียง
๔. พระครูพิศาลธรรมคุณ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๕. พระครูอินทกาจารย์ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๖. พระครูประสิทธิ์ธรรมนาถ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๗. พระธรรมวงศ์มุนี - ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ – ถึงปัจจุบัน
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งในอดีตท่านเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมาก่อน)
วัด ไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มาช้านานร่วม ๑๐๐ ปีมาแล้ว
ซึ่งประชาชนบริเวณวัด และต่างพื้นที่นิยมนำบุตรหลาน

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) มีเจ้าอาวาสปกครองมาแล้วหลายรูป ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ที่สามารถสืบทราบได้แน่ชัด คือ.

๑. พระอธิการอ๋าน
๒. พระอุปัชฌาย์เพ็ง
๓. พระอุปัชฌาย์เหมียง
๔. พระครูพิศาลธรรมคุณ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๕. พระครูอินทกาจารย์ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๖. พระครูประสิทธิ์ธรรมนาถ - อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
๗. พระธรรมวงศ์มุนี - ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ – ถึงปัจจุบัน
(ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ซึ่งในอดีตท่านเคยเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีมาก่อน)
วัด ไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) เป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มาช้านานร่วม ๑๐๐ ปีมาแล้ว
ซึ่งประชาชนบริเวณวัด และต่างพื้นที่นิยมนำบุตรหลาน

มาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ในอดีตลูกศิษย์ที่จบจากวัด ได้ไปรับราชการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมายหลายท่าน เช่น
พระยาวิสูตรโกษา ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำประเทศฝรั่งเศส

และประเทศอังกฤษ, นายอภัย จันทวิมล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง ปลัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สมศักดิ์ ปัญจมานนท์
อดีตแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นต้น ปัจจุบัน ทางวัด ได้เปิดทำการเรียนการสอนทั้ง แผนกธรรมชั้นตรี-โท-เอก และแผนกบาลีชั้นต้น ประโยค ๑-๒
ถึงเปรียญธรรม ๓ โดยทางวัดได้รับนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน

เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ซึ่งมีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ามาศึกษา คือ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย),
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์, โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ซึ่งมีนักเรียน ณ ปัจจุบันจำนวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน.-
ศาสนสถานของวัด
๑. กุฎี
๒. พระอุโบสถ (หลังเก่า)
๓. พระอุโบสถ (หลังใหม่) * (จัดงานผูกสีมา ฝังลูกนิมิต ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๔. ศาลาการเปรียญ
๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
๖. ศาลาบำเพ็ญกุศล
๗. ศาลาประกอบศาสนพิธี
๘. พระวิหารพระพุทธไสยาสน์
๙. โรงเรียนพระสังฆาธิการ (ปบส.)
๑๐. โรงครัวของวัด
๑๑. ที่พักอุบาสิกา (แม่ชี)
๑๒. พระเจดีย์ใหญ่
๑.พระอุโบสถหลังเก่า
สร้าง มาตั้งแต่เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปีล่วงมาแล้ว ในสมัยปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เขียนเรื่องราวประวัติพระพุทธเจ้า และวิถีชีวิตชุมชนชาวจีนซึ่งเข้ามาทำมาหากินในจังหวัดจันทบุรีในสมัยนั้น ได้รับการบูรณะบางส่วน
เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๘ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนให้อยู่
ในความดูแลของกรมศิลปากร

๒. พระวิหารพระพุทธไสยาสน์
ภาย ในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสีหไสยาสน์ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และถือว่าเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกอีกด้วย
(ยาว ๙ วา ๙ นิ้ว)
๓. พระเจดีย์ใหญ่
เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่มาก เป็นเจดีย์องค์แรกของวัด อยู่คู่กับวัดมาช้านาน ได้รับการบูรณะใหม่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘
เกียรติประวัติของวัด
๑. พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพิจารณาให้เป็น “วัดพัฒนาตัวอย่าง”
๒. พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพิจารณาให้เป็น “วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น”
๓. พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะวัดขึ้นเป็น “วัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ”
๔. พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ ๖”
กิจกรรมประจำปี
๑. ประเพณีนมัสการปิดทอง องค์พระพุทธไสยาสน์ ประจำภาคตะวันออก ในเทศกาลตรุษจีนของทุกปี
๒. มีการถือศีล ๘ บำเพ็ญเนกขัมมะบารมี บวชชี – พราหมณ์ ในวันวิสาขบูชา และ ๕ ธันวาคมของทุกปี
๓. จัดงานทำบุญ – ตักบาตร – ก่อพระเจดีย์ทราย – สรงน้ำพระ ในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
๔. จัดงานทำบุญ – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี
การจัดการศึกษาของวัด
- จัดให้มีการเรียน การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมระดับ นักธรรมตรี – โท – เอก
- จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีระดับ ประโยค ๑ – ๒ และ ประโยค ๓
- จัดให้มีการเรียนการสอน ธรรมศึกษา ระดับตรี – โท – เอก แก่นักเรียนเยาวชน ตามสถานศึกษาต่าง ๆ
- จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตร ปบส. และ ระดับปริญญาตรี แก่พระสังฆาธิการ – ครูสอนพระปริยัติธรรม
ในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในสังกัดของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)
***********************

Наблюдавший за этими "скачать песню согдиана только не молчи"занятиями Фрике только качал головой.

Он встал, рассматривая неясную панораму.

Небесный купол со звездной рекой служат солнцу, "скачать игру веселая фермер"когда оно встает и освещает землю, или когда ложится "николаса спаркса дневник памяти скачать"спать и гасит лампаду дня.

Гостей было не слишком много, "скачать модели для jailbreak скачать"принимая во внимание, что это королевская свадьба.

Остальные тамплиеры были не столь разборчивы.

А я уже собирался посылать за тобой гонца!

И я все еще не услышал никакого объяснения.

Я учил его долгие и долгие годы, чтобы он делал то, что правильно, но он меня не слушает.

Значит, я предал свою страну ни за что!

Даже не знаю, как это и объяснить.

Переведя взгляд вниз, Римо увидел, как на песчаной поверхности появилось облачко, напоминавшее дым от костра.

То, чему вы обучались в связи с ядерным оружием а она ядерная, товарищи, ядерней не бывает касалось прежде всего безопасности и систем наведения.

Ответ его смутил меня и поставил в довольно затруднительное положение.

Нет, нам осталось нанести еще много визитов.

Это не ограбление, сказал Римо.

ГЛАВА ШЕСТАЯ В день, который должен был стать последним в жизни Василия Рабиновича, Джонни Бангосса принес ему страшную весть.

Распластавшись на животе, они движутся, словно две огромные ящерицы, один по следу другого.

Если бы только один из присутствовавших заявил, что он видел всадника без головы, его, наверно, осмеяли бы и назвали сумасшедшим.

Над нами ведь не каплет, золотце мое!

А когда снова открыл глаза, ему пришлось забыть про зеркало, потому что к нему уже приближались оставшиеся восточные акробаты, вооруженные ножами, которые они извлекли из своих одежд.

Луиза знала, что она прекрасна, и не раз бросала пристальный взгляд в зеркало, перед которым ее причесывала и одевала служанка.

Но нет ни те, ни другие не имели к этому отношения.

Весело насвистывая, в комнату вошел мистер Трампер.

И, как на грех, когда я заглядывала внутрь, вошла миссис Корк.

Вы видели все происходящее на мониторе.

Шаркая, я протащился в ванную и перебинтовал руку.

Огнестрельное оружие им, по-видимому, знакомо не было.

Население "скачать wave звук" Нового Орлеана это удивительная человеческая мозаика, пестрая и разномастная "скачать веселую музыку для конкурсов" смесь.

Перривезер невольно усмехнулся.

Он свалился, как бык под топором.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:47 น.