สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61713
หน้าหลัก ประวัติ ประวัติความเป็นมา หน่วยวิทยบริการ มจร. จังหวัดจันทบุรี
ประวัติความเป็นมา หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดจันทบุรี

เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๑ คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  ได้มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
(ป.บส.)     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต    อำเภอเมืองจันทบุรี    จังหวัดจันทบุรี     
และมีความประสงค์ที่จะเปิดการศึกษาให้แก่พระสังฆาธิการในระดับปริญญาตรี         เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านการจัดการเชิงพุทธเพื่อการพัฒนา
การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ต่อไป

ต่อมา  เมื่อมีการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดจันทบุรี     ได้มีมติให้ดำเนินการเสนอโครงการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์     
และขอจัดตั้งหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์    ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเปิดสอนการศึกษาระดับอุดมศึกษา      
ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะสังคมศาสตร์    โดยการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี  ได้ดำเนินการเปิดสอน  ณ  วัดไผ่ล้อมแห่งนี้ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เป็นต้นไป  ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวนี้ได้มีมติเห็นชอบ

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมนั้น  พระเทพจันทมุนี  จึงได้มีหนังสือถึงเจ้าคณะภาค ๑๓   และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
เพื่อขอจัดตั้งหน่วยวิทยบริการ    ซึ่งเรื่องดังกล่าวหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามลำดับดังนี้

๑.  พระธรรมเจดีย์  เจ้าคณะภาค  ๑๓ ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. คณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม    เมื่อวันที่  ๓ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑

๓.  คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย    ได้ประชุมให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.  คณะกรรมการตรวจความพร้อมการเปิดหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัย      ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมดูความพร้อม  ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง) 
ตำบลจันทนินิต  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี และได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

๕.  สภาวิชาการ ได้ประชุมให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒

๖.  สภามหาวิทยาลัย  ได้มีมติอนุมัติ  เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒การดำเนินการเพื่อขอเปิดหน่วยวิทยบริการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยแห่งนี้
ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมได้รับการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการทุกรูป  สละนิตยภัตรูปละ ๑ เดือน และเชิญชวน
ญาติโยมในเขตปกครองของตนจัดกองผ้าป่าวัดละ ๑ กอง จัดตั้งกองทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำหน่วยวิทยบริการ
จังหวัดจันทบุรี ตลอดถึงทางราชการ คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน นับว่าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังที่ได้ถวายรายงานมาและในขณะนี้การจัดการศึกษา
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒   ของหน่วยวิทยบริการแห่งนี้ จะดำเนินการรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  สำหรับพระสังฆาธิการ  ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนให้จบภายในระยะเวลา ๓ ปี
ขณะนี้มีนิสิตลงทะเบียนปริญญาตรีปี ๒ ๓๙ รูป ปี ๑ ๒๗ รูป นักศึกษา ป.บส. ๒๖ รูป

อนึ่ง    ในการเปิดหน่วยวิทยบริการแห่งนี้         คณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๒ 
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติเห็นชอบให้อาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๓ 
และข้าราชการ  คหบดี  ประชาชน เป็นที่ปรึกษาและกรรมการอุปถัมภ์ประจำหน่วยวิทยบริการ  จึงมีประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเปิดหน่วยวิทยบริการฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี

Они будут сверлить глазами кафельные полы и стальные полки, как будто наблюдают мутации бактерий, штаммы вирусов, частицы протоплазмы, вырвавшиеся на свободу в чумном потоке.

Неожиданно он сообразил, "мобильного сканера скачать"что сияние испускает прибор из платины и хрусталя на плече человека, немного хромающего на левую ногу.

Дождь застиг "Ключи для w7 домашняя расширенная"его на полпути к центральной низине.

Обезьяна наверняка нашла бы что сказать о толстой женщине в ярко-розовом платье, которая, "скачать пробники антивирус"переваливаясь, прошла мимо, зажав в каждой руке по мороженому.

Головной двигатель буксира вышел из повиновения.

Но эта молитва не для твоих ушей.

Не знаю, Снежок, не могу точно сказать, так оно или не так,-неуверенно ответил бывший матрос военного фрегата.

Ее розовые лучи целуют песчаные дюны Мексиканского залива и почти в тот же миг освещают флаг форта Индж, в ста пятидесяти милях к востоку от залива Матагорда.

У окружающих не возникло никаких подозрений.

Барри Глидден почувствовал, как у него внутри все воспламеняется от гнева.

Дух или мысль из одной Вселенной в другую, может переходить без помех.

Я сотрудник фирмы, производящей электронную аппаратуру.

Вы имеете в виду Макбета, сэр, героя одноименной драмы покойного Уильяма Шекспира.

Всегда рада помочь, доктор Чиун, сказала Дара, широко улыбаясь.

В общем, идите по этим столбикам.

Ты узнаешь из письма обо всем, чего я хочу.

Но надежда нашептывала, что у людей с подбитым глазом, которые платят низкую цену, когда им предлагают приличную, обычно есть запасный выход.

Он подошел и похлопал ее по плечу.

Он "бесплатные игры про улиток" продолжал верить и в 1944-ом, когда Мародеры Меррила захватили Восемнадцатую Армию под командованием генерала Танака.

Подчас дело доходит до кровавых стычек; враждебные племена вынуждены держаться подальше друг от друга, поэтому то одна, то другая сторона упускает охотничий сезон, и бизонов никто не тревожит.

И уж конечно, никто не намерен "mixcraft 5 5 скачать" ужинать с ними в Париже или "скачать песни анжелики агурбаш" там в Лондоне.

Были приглашены арабские эксперты.

Мастер Синанджу не лазает по подвалам.

Их головы почти соприкасались, слегка приподнимаясь над травой.

По-моему, мысль на редкость здравая.

Она сняла руку с руля, чтобы ткнуть дядюшку в бок.

Осталось еще одно предупреждение.

Паника в военное время ужасная вещь.

С расстояния в несколько дюймов она смотрела на меня, сжав губы, словно плакальщица, вглядывающаяся в тело, распростертое в открытом "Владимир Красное Солнышко" гробу.

Это была открытая местность, где росли тонкие и редкие сосны, так что индейцы не имели большого преимущества в позиции или в укрытиях.

Книги жгли на Лубянке и в фонтане перед Большим театром.

Чужое небо висело над нами небо другой планеты в системе другого Солнца, может быть, даже другой "Sims 3 персонажи скачать" галактики.

Наконец Снежок, покончив с укладкой припасов, предложил сменить Бена у штурвала, на что матрос с готовностью согласился и, оставив весло, направился на середину плота к своему сундучку.

System.String[]