สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61710
หน้าหลัก หลักสูตร หลักสูตรและสาขาวิชา ที่เปิดสอน
หลักสูตร

1.ระดับปริญญาโท
หลักสูตรสำหรับภิกษุสามเณรและฆราวาส (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  ๑  สาขาวิชา คือ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (หลักสูตร ๒ ปี)

 

2.ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรสำหรับพระภิกษุสามเณรและฆราวาส (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  ๓  สาขาวิชา คือ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (สำหรับพระสังฆาธิการ,ครูสอน)

3.ระดับประกาศนียบัตร
หลักสูตรสำหรับพระสังฆาธิการ,ครูสอน  (ภาคปกติ)  ๑  สาขาวิชา  คือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์  (หลักสูตร  ๑  ปี)

 

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยเทียบวุฒิให้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดจันทบุรี  ๐๘-๕๖๗๙-๐๒๗๘

สำนักงานหน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี

วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบล

จันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๙๓๔–๐๒๔๑

Они подняли его на эшафот, "бесплатные мини игры майл ру"потому что ноги его неожиданно стали до странности слабыми, привязали на уровне груди, живота "скачать бесплатно электронные книги на английском языке"и колен к длинной доске, доходившей ему до ключиц.

Кто-то заменяет плоть металлом или не имеет тела вообще.

И только тогда долетел звук выстрела.

Я "кряк для навител андроид"не вижу привидений, но живу в замке с тех самых пор, как "англо русские переводчики скачать"завершено его строительство.

Голоса становились все громче, все настойчивее, все глубже проникали в его сознание.

Однако минуты проходили одна за другой, а никаких реальных планов достать необходимые для путешествия в Мир Духов ингредиенты у него не возникало.

Но и нравственные добродетели вы встретите во всей их чистоте.

Тем не менее мне пришлось пару откашляться, прежде чем он смог услышать от меня пару слов.

Как вам было известно, сэр, я был занят подготовкой к очень важному мероприятию.

Зовите меня просто Гюнтером, Римо, сказал Диас, сделав изящное движение рукой.

Когда пленные были выстроены перед майором Вольфом и перед всем его штабом, майор Вольф спросил по-немецки, кто из них знает немецкий язык.

Мы тогда попали в седловую точку и Джинни понесло в одну сторону, а меня в другую.

Тут еще куча каких-то букв после его имени.

А полученный им один маленький глоток оставил его таким же бледным и обмякшим, как если бы его напоили газированной водичкой.

А вот что именно произошло я не имел ни малейшего представления.

Вперед метнулся всадник; сдержав коня у самого края, он посмотрел вниз, в пропасть.

Если ты хочешь совершить харакири, холодно заметил Нишитцу, то это тво5 личное дело.

Во всем его стиле еще остались сильные элементы телевизионщика.

Еще мгновение держал он кулак сжатым, высоко подняв "скачать компоненту управление распределёнными информационными базами" его, чтобы все могли видеть.

Только не за две сотни, ответил Хоаг.

Прибегнуть "Скачать программу chemax rus бесплатно" к услугам Чиуна было все равно, "ключ семь чудес сокровища семи" что бросить бомбу в переполненный театральный зал в надежде, что там может оказаться тот, кто тебе нужен.

Можете положиться "скачать фильм о чём ещё говорят мужчины" на старика Зеба.

Играть надо с помощью джойстика.

Ужасные челюсти "скачать виндовс муви макер" почти касались зеленой шерстяной юбки, которая, как шлейф, тянулась за сестрой по воде.

Но на это "Сила души Пробуждение сверхъестественных способностей" может уйти вся твоя жизнь.

Из "Штрафники не кричали Ура" них вышло пятьдесят человек мужчин и "Греция Салоники Касторья Катарини" женщин.

Точнее, судя по их словам, вообще нет такового.

Он знает, "Колдовские чары" какую опасность "Книга умножения денег Новые методы приручения денежной энергии" они представляют.

Представь себе это слово написанным на доске, сказала себе Кэтлин.

Я этому не верю, сказал он тихо.

Ему никак не удавалось убедить отца, что здесь обошлось без магии, а то, что он не хотел говорить отцу, откуда взялись части машины, еще больше усилило подозрения старика.

Только прикоснись расческой и начинай сначала!

Даже Верховные на Меру не говорят, что они не совершают ошибок это привилегия младших божеств и епископов.

ты получаешь стрелу прямо в глаз.

БРОТЦ, ПУРТЦ И "Adobe premiere pro crack скачать" ДУЛЬП Передай пустую иголку, пожалуйста.

Однако лодыжка, к которой была пристегнута цепь, оставалась такой же гладкой, как и другая.

Перо не в силах описать мрачные чувства, терзавшие мою душу, когда я ступил под ее высокие своды.

Ангел тогда, помнится, так и прокомментировал прочитанное Ильиным.

Мы были прекрасно знакомы со всеми законами, касающимися прав квартиросъемщиков.

Она указала мне на коридор, "Скачать adobe after effects 32 bit" ведущий налево.

Еще десять минут и ее нос поравняется с кормой соперницы!

Но наше задание было секретным, а еще следовало обговорить детали.

System.String[]