เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61701
ตารางเรียน

ห้องเรียนพระปริยัติธรรม
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

 

ตารางสอนหลักสูตร  ป.บส. รุ่น ๔  ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี  ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม   (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

เปิดเรียนวันที่  ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔                                                                                                                                                                          สิ้นสุดวันที่    ๘   กันยายน  ๒๕๕๔


เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕–๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐..๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

พระไตรปิฎกศึกษา
พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ
บส ๐๑๒

พัก     ๕    นาที

กฎหมายคณะสงฆ์
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์
บส ๐๐๒

พัก     ๑๐    นาที

ภาษาอังกฤษ  ๑
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง
บส ๐๐๐

พัก     ๕   นาที

การบริหารงานสาธารณูปการ
นายบุญสืบ ศรีใส
บส ๐๐๕

 

อังคาร

พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ
พระมหาประกาศิต  รตนโชโต
บส ๐๐๓

ธรรมนิเทศ
นายวิชัย  ธรรมเจริญ
บส ๐๑๔

บาลีไวยากรณ์
พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล
บส ๐๐๐

การปกครองคณะสงฆ์
นายอรุณ ผลประพฤติ
บส ๐๐๑

 

พุธ

คณิตศาสตร์  ๑
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง  มโหธร
บส ๐๐๐

 

ภาษาอังกฤษ  ๑
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง
บส ๐๐๐

 

คณิตศาสตร์  ๑
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง  มโหธร
บส ๐๐๐

 

การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์
นาวาโทสุภาพ สมพันธ์
บส ๐๐๙

หมายเหตุ :                               ๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียน    ๓   วัน                                                             ๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี
๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป                                                   ๔. วันพระ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

ห้องเรียนใต้พระอุโบสถ
วัดไผ่ล้อม

ตารางสอนหลักสูตร ป.บส.  ภาคการศึกษาที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
หน่วยวิทยบริการ  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

 

เปิดเรียนวันที่  ๑๗  ตุลาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                               สิ้นสุดวันที่   ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕–๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐..๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

พุทธวิธีการสอน บส ๐๑๓
พระวีระ สุนฺทโร
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.

พัก     ๕    นาที

การบริหารงบประมาณ บส ๐๐๗
อาจารย์มานะ สุดสงวน

พัก     ๑๐    นาที

ภาษาอังกฤษ ๓ บส ๐๐๐
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง

พัก     ๕   นาที

เทศกาลและพุทธศาสนพิธี
นาวาตรีพยนต์  เกลื้อนรัตน์
บส ๐๑๖

 

อังคาร

การบริหารงานธุรการ บส ๐๐๙
พระครูปริยัติธรรมานุสิ

นวัตถกรรมทางการศึกษา
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม บส.๐๑๘
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

ภาษาอังกฤษ ๔ บส ๐๐๐
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง

การบริหารศาสนสมบัติ บส ๐๐๖
อาจารย์บุญสืบ ศรีใส
อาจารย์อรุณ ผลประพฤติ

 

พุธ

คณิตศาสตร์ ๓ บส ๐๐๐
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง มโหธร

พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
พระมหาประกาศิต รตนโชโต
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม บส.๐๑๗

 

คณิตศาสตร์ ๔ บส ๐๐๐
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง มโหธร

สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
นาวาโทกำปั่น บุญส่ง บส ๐๐๘

หมายเหตุ :                             ๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียน    ๓   วัน                                                             ๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี
๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป                                                   ๔. วันพระ  วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

Всякий, кто обладает Еленой, в равной степени сам принадлежит ей.

Пятнышко "игра мир танков играть бесплатно"летело прямо на ковер-самолет и быстро приближалось, с "на городской карте скачать"каждым мгновением увеличиваясь в размерах.

Дважды я их за этим застукала, продолжала она, и очень мне его рожа не понравилась.

Лишь одно из них имело в высоту два полных "скачать пинбол игра"этажа, остальные были более приземистыми.

Гор идет по ярко освещенной улице, "тренера для игр скачать"а вокруг него ночь, огни и пляшущие тени.

Она кажется тебе правильной лишь потому, что ты никогда не задумывался над этим.

Душа жаждала его, как та самая лань, которая желает к потокам воды, или как там еще сказано.

Капитан же Биггар даже сквозь дымку представлял собой зрелище, способное устрашить храбрейшего.

Робость была его единственным недостатком, теперь он просто совершенство.

Вы не правы, сэр,-возразил Линден.

Итак, Франциско летел в Америку, и в голове у него созрел план последний, отчаянный план, который он приберегал на крайний случай и который по иронии судьбы теперь оказался самым реальным.

Я арестован всего только за государственную измену.

Султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет.

Но я верю, что господь бог хоть и наказует людей за грехи, но все же совсем их своей милостью не оставляет.

Лучше всего будет теперь пойти по обратному следу, если это только возможно, и узнать, куда лошадь со сломанной подковой отвезла своего хозяина после охоты.

Для тех, кто смотрел снизу, это было великолепное зрелище.

Кроме того, по моей просьбе Джинни наложила на него чары, не дающие ему вернуться в Нижний Континуум без нашего разрешения.

Я очень рад, миссис Микулка, отозвался Смит.

Джеф кое-как оправился от первого потрясения.

Вы возразите мне, мол, фельдкурату никакая опасность не грозит.

Это показывает, какая у вас огромная сила духа.

Он так же опасен в воде, как и на суше.

Крапчатая не хочет стоять на камнях, рвется на мягкую траву прерии.

Игнорируя автостоянку для посетителей, Воан миновал вход в травматологическое отделение и остановил машину на стоянке, предназначенной для врачей.

Меня "воспитательный план скачать воспитательный план скачать" никто не заметит, как если бы я уже прокрался туда вчера в полночь.

С северной стороны над прерией внезапно появилось несколько совершенно черных колонн их было около десяти.

Однако ее не ждало разочарование, как Вискарру.

Вами разработана концептуальная сторона, и, вероятно, мы близки к выработке методики.

Не было никакой необходимости в их смерти, "игра белое золото скачать" сказала королева Аларкинская.

Но он коренной здешний житель, он "любовь успенская скачать торрент" их поля ягода не то что охотник, и все здесь любят его.

Чтобы не забыть, этот капрал будет тебя тиранить, он на это мастак, и я его об этом просила.

Наконец закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, хрипло дыша.

В это мгновение с террасы вошел Рори, несущий охапку роз.

Там, говорят, народу много было, сударь.

Во рту было полно крови, и ему приходилось непрерывно ее всасывать.

Так это или нет, но одно Джеф понимал четко.

Эта старуха стряпала ему пекла простой честный хлеб грубого помола, который Гавриил, как настоящий "объявления помогу взять кредит" ангел, предпочитал всяким сдобным булкам и рогаликам.

Кое-кого нам уже удалось завербовать.

Я догадался бы и без нее, Предок.

Спустя немного я вернулся "Разведывательно-диверсионная группа Питон" к нормальному состоянию.

Он глубоко вздохнул, и я почувствовал его напряжение, когда мы подошли к краю Лабиринта и он положил руки нам на плечи.

Он почувствовал как удар эхом отразился внутри.

System.String[]