เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61714
หน้าหลัก ประกาศ ค่ำสั่ง ตารางเรียน ตารางเรียน ตารางสอนหลักสูตร ป.บส. รุ่น ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตารางสอนหลักสูตร ป.บส. รุ่น ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 13:51 น.

ห้องเรียนพระปริยัติธรรม
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

 

ตารางสอนหลักสูตร  ป.บส. รุ่น ๔  ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี  ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม   (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

เปิดเรียนวันที่  ๒๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔                                                                                                                                                                          สิ้นสุดวันที่    ๘   กันยายน  ๒๕๕๔


เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕–๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐..๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

พระไตรปิฎกศึกษา
พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ
บส ๐๑๒

พัก     ๕    นาที

กฎหมายคณะสงฆ์
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์
บส ๐๐๒

พัก     ๑๐    นาที

ภาษาอังกฤษ  ๑
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง
บส ๐๐๐

พัก     ๕   นาที

การบริหารงานสาธารณูปการ
นายบุญสืบ ศรีใส
บส ๐๐๕

 

อังคาร

พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ
พระมหาประกาศิต  รตนโชโต
บส ๐๐๓

ธรรมนิเทศ
นายวิชัย  ธรรมเจริญ
บส ๐๑๔

บาลีไวยากรณ์
พระมหารุ่งเรือง สุขุมาโล
บส ๐๐๐

การปกครองคณะสงฆ์
นายอรุณ ผลประพฤติ
บส ๐๐๑

 

พุธ

คณิตศาสตร์  ๑
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง  มโหธร
บส ๐๐๐

 

ภาษาอังกฤษ  ๑
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง
บส ๐๐๐

 

คณิตศาสตร์  ๑
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง  มโหธร
บส ๐๐๐

 

การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์
นาวาโทสุภาพ สมพันธ์
บส ๐๐๙

หมายเหตุ :                               ๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียน    ๓   วัน                                                             ๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี
๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป                                                   ๔. วันพระ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

ห้องเรียนใต้พระอุโบสถ
วัดไผ่ล้อม

ตารางสอนหลักสูตร ป.บส.  ภาคการศึกษาที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
หน่วยวิทยบริการ  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

 

เปิดเรียนวันที่  ๑๗  ตุลาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                               สิ้นสุดวันที่   ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕–๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐..๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

พุทธวิธีการสอน บส ๐๑๓
พระวีระ สุนฺทโร
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.

พัก     ๕    นาที

การบริหารงบประมาณ บส ๐๐๗
อาจารย์มานะ สุดสงวน

พัก     ๑๐    นาที

ภาษาอังกฤษ ๓ บส ๐๐๐
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง

พัก     ๕   นาที

เทศกาลและพุทธศาสนพิธี
นาวาตรีพยนต์  เกลื้อนรัตน์
บส ๐๑๖

 

อังคาร

การบริหารงานธุรการ บส ๐๐๙
พระครูปริยัติธรรมานุสิ

นวัตถกรรมทางการศึกษา
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม บส.๐๑๘
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

ภาษาอังกฤษ ๔ บส ๐๐๐
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง

การบริหารศาสนสมบัติ บส ๐๐๖
อาจารย์บุญสืบ ศรีใส
อาจารย์อรุณ ผลประพฤติ

 

พุธ

คณิตศาสตร์ ๓ บส ๐๐๐
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง มโหธร

พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน
พระมหาประกาศิต รตนโชโต
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม บส.๐๑๗

 

คณิตศาสตร์ ๔ บส ๐๐๐
ว่าที่ร้อยตรีเที่ยง มโหธร

สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
นาวาโทกำปั่น บุญส่ง บส ๐๐๘

หมายเหตุ :                             ๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียน    ๓   วัน                                                             ๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี
๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป                                                   ๔. วันพระ  วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

Ну, поймай меня, грязная тварь, если "Htc touch 2 прошивка"любишь Повелителя Нетопырей или ни в грош не "Скачать игру миникрафт через торрент"ставишь меня, потому что я назвал свое имя Джек-из-Тени!

Он вдвое больше, чем любая из лошадей, а голова его сверкает золотом, "дрифт игры скачать"как у китайского демона-пса.

Вестфал отправился в забытый Богом уголок в самой глухой части Лимба, а Илит поднялась в воздух, чтобы явиться с докладом к Архангелу Михаилу.

Это за то, что ты напал на меня из тучи, пояснил я.

Сэр, я член Палаты представителей Эриксон.

Наверное, мне стоило бы пойти к нему.

Не имеющие огнестрельного оружия лучники отдельной колонной движутся к Городу.

Я же вместе с другими офицерами вернулся в форт.

А он десятый баронет или что-то в этом роде.

А еще ближе к огню виднелось распростертое тело самого охотника, который, должно быть, спал.

Генсек быстро пробежал текст глазами.

Найди он их он бы, по крайней мере, знал, кто он есть на самом деле.

Я изо всех сил заработал своим влажным носом.

Что же, пойдем и познакомимся с этой нечистью, кто бы он ни был.

Они пришпорили лошадей и поскакали по дороге.

Появление охранников было встречено громкими аплодисментами, и все было бы замечательно, если бы в следующую минуту их тела не оказались размазанными по стене.

Если бы за ним кто-нибудь наблюдал, то увидел бы перед собой плывущего по стене человека.

Мне нужна книга, и я за нее заплачу.

вскричал насмерть перепуганный идриец.

Оба офицера вели разговор по-немецки.

глава двенадцатая На следующий день погода по-прежнему стояла отличная, но ни лучика света не проникало в мрачный колодец Холси-корт, когда туда вступили мистер и миссис Моллой.

Он взглянул на часы, обратив внимание на дату в тот самый момент, когда из туннеля виадука с ревом выполз идущий порожняком трейлер.

Опять-таки, я знаю, что Фелисия никем не увлечена и прислушивается к моему мнению.

Смит вежливо кивнул, потом взял со стола свой пистолет.

Она одарит их своей "скачать песни отель калифорния" знаменитой белозубой улыбкой и совершенно неподражаемым рукопожатием, а потом всучит этим сосункам ручку.

Они просто дали понять взглядом, что видят друг друга, почти не поворачивая головы, окидывая "игра гонки скачать на телефон" взором зал аэропорта.

К сожалению, вы оказались настоящим мужчиной, покачала головой "игры на одного игрока драки" Анна.

Глидден снял пиджак, вынул из карманов бумажник и ключи и "игра бой с тенью бесплатно" сунул их в карманы брюк.

Пусть развевается он величаво, Неколебима Австрия в веках!

Я "Скачать музыку из матрице" получил боксерский удар снизу, который вернул меня на путь истинный.

Не больше трех четырех кабельтовых.

Он не поймет, кто и зачем стрелял, и побоится выехать на своей пироге.

Он имел в "скачать мадагаскар 3 торрентино" виду совсем не то, что сказал.

крикнул он вдогонку, совсем как важный полицейский гость, торопившийся на банкет.

Что ж, "Рисуем и конструируем Зайка серенький" если бы вы пришли, капитан, я угостил бы вас отменным завтраком.

Но вокруг были люди я сидел в ресторане большого отеля.

``Он, наверно, занят, подумал я.

Время его жизни совпало с эпохой нарождавшейся венгерской революции Кошута 1848 года, ее поражение, и последовавшая за этим реакция.

Свертальф, моя красавица Джинни, камни внизу все пошло рябью, волнами, начало сужаться и растворяться, потекло.

Достигнув гор, он бросился грудью прямо на камни, но сильный порыв ветра отшвырнул его обратно.

В общем, надо выпить, а то простудишься.

Он "купить новую газель в кредит" уселся на груду гальки и вытер вспотевший лоб тыльной стороной ладони.

Дама, которой я надеюсь продать этот дом.

Старый замечательный коньяк, который я берег двадцать лет ради сегодняшнего вечера.

На стене рядом с лестницей висели две огромные алебарды.

Случилось так, что в твое отсутствие я отправился в деревенскую таверну, дабы в подходящей компании глотнуть крепкого красного вина, коим так славятся здешние места.

Марс отклонился на семнадцать градусов к северу с "Грамматика испанского языка для мл. школьного возраста" подъемом над горизонтом небесной сферы в два часа пятьдесят минут.

Без боя они "Комикс Росомаха Вып.1" наших щенят не получат!

Если я представлю тебя им, то, возможно, у тебя появится случай получить у них нужные сведения.

Это, видно та дорога, по которой мы ехали на охоту за дикими лошадьми.

Если ты отберешь лучшие из своих работ, мы можем устроить выставку в Эмбере.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:48 น.