เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61722
หน้าหลัก ประกาศ ค่ำสั่ง ตารางเรียน ตารางเรียน ตารางสอนปริญญาตรี ปี ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตารางสอนปริญญาตรี ปี ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ตารางสอนปริญญาตรี  ปี ๓  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม   (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี


เปิดเรียนวันที่  ๒๓  พฤษภาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                        สิ้นสุดวันที่    ๘    กันยายน  ๒๕๕๔


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การจัดการการเงินและทรัพย์สิน
นางสาวประทุมมาศ  ว่องอรุณชัย
๔๐๖ ๔๑๘

พัก     ๑๐    นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ
พระเฑียรวิทย์  อตฺตสนฺโต
๐๐๐ ๓๕๖

 

พัก     ๑๐    นาที

อังคาร

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ
ผศ.ณัฐพงศ์ สังวรวรรณ
๔๐๖ ๔๑๙

การจัดการสาธารณูปการ ๔๐๖ ๓๑๔
พระวีระ  สุนฺทโร
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.

ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและสืบค้น
อาจารย์กนกวรรณ  อยู่ไสว
๔๐๖ ๔๓๕

พุธ

การศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ
พระมหาทวีศักดิ์  โชติสกฺโก
๔๐๖ ๔๑๕

 

การวิจัยเพื่อการจัดการ ๔๐๖ ๔๑๘
พระมหาเรืองเดช  ถาวรธมฺโม ดร.
พระวีระ สุนฺทโร

 

การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ
อาจารย์วิเชียร มณีรัตนพันธุ์
๔๐๖ ๔๐๕

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เปิดเรียน  ๓  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันศุกร์

๓.  วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

 

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ปี ๓  รุ่น  ๑  ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๑๗  ตุลาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                                      สิ้นสุดวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

จันทร์

การจัดการคุณภาพ ๔๐๖ ๓๒๔
อาจารย์วารีญา  ม่วงเกลี้ยง

พัก     ๑๐    นาที

การอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์ ๔๐๖ ๔๑๗
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.
นายองอาจ บุญญการี

พัก     ๑๐    นาที

อังคาร

การบริหารชุมชนและสิ่งแวดล้อม ๔๐๖ ๔๓๓
ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ์
ดร.ณุกานดา  กิติศุภวัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ๔๐๖ ๔๓๐
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม,ดร.
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ๔๐๖ ๔๑๖
พระมหาประกาศิต รตนโชโต
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

พุธ

กฎหมายทางการจัดการ ๔๐๖ ๓๒๓
ดร.อุลิช  ดิษฐประณีต
นายพงษ์ศิลป์ สาณเสน

กฎหมายคณะสงฆ์  ๔๐๖ ๓๑๒
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ ๔๐๖ ๔๑๖
พระมหาประกาศิต รตนโชโต
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เปิดเรียน  ๓  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันพฤหัสบดี

๓.  วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

 

 

ห้องเรียนชั้นบนศาลาราชจันทกวี
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๓  ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๑  มีนาคม     ๒๕๕๕                                                                                                                                                                           สิ้นสุดวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ๔๐๖ ๔๓๙
นายวันชัย  สุขตาม

พัก     ๑๐    นาที

การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ  ๔๐๖ ๔๓๙
นายวันชัย  สุขตาม

พัก     ๑๐    นาที

อังคาร

กฎหมายการปกครอง  ๔๐๑ ๔๔๕
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทบุรี

กฎหมายการปกครอง  ๔๐๑ ๔๔๕
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทบุรี

พุธ

กฎหมายอาญา   ๔๐๑ ๔๔๖
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทบุรี

 

กฎหมายอาญา    ๔๐๑ ๔๔๖
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทบุรี

 

พฤหัส

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ๔๐๑๔๔๗

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๔๐๑๔๔๗

 

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เปิดเรียน  ๔  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันศุกร์

๓.  วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

http://bid4essay.com/