เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61704
หน้าหลัก ประกาศ ค่ำสั่ง ตารางเรียน ตารางเรียน ตารางสอนปริญญาตรี ปีที่ ๑ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตารางสอนปริญญาตรี ปีที่ ๑ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ห้องเรียนศาลาราชจันทกวี ชั้นล่าง
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

ตารางสอนปริญญาตรี ปีที่ ๑  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๒๓  พฤษภาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                        สิ้นสุดวันที่    ๘   กันยายน  ๒๕๕๔


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕-๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑
พระเฑียรวิทย์  อตฺตสนฺโต
๐๐๐  ๑๕๑

พัก     ๕   นาที

การปกครองคณะสงฆ์ไทย
อาจารย์กิจจา  นวลสุวรรณ
(ข้อสอบกลาง)
๐๐๐ ๒๖๐

พัก     ๑๐    นาที

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์
พระมหาเรืองแดช ถาวรธมฺโม  ดร.
๐๐๐ ๑๐๗

พัก    ๕   นาที

อังคาร

คณิตศาสตร์เบื้องต้น
ผศ.สมศักดิ์  ทางทอง
๐๐๐ ๑๓๙

ปรัชญาเบื้องต้น ๐๐๐ ๑๐๘
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.
พระวีระ สุนฺทโร

ประวัติพระพุทธศาสนา ๐๐๐ ๑๔๘
พระมหาประกาศิต  รตนโชโต
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม (ข้อสอบกลาง)

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ๐๐๐ ๑๑๕
รศ.แน่งน้อย ดวงดารา
อ.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทบุรี

 

พุธ

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง
๐๐๐ ๑๑๖

พระไตรปิฎกศึกษา (ข้อสอบกลาง)
พระวีระ  สุนฺทโร
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.
๐๐๐ ๑๔๗

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
อาจารย์มานะ สุดสงวน
๐๐๐ ๑๐๔

ศาสนาทั่วไป
พระจิตติ  ขนฺติธมฺโม
พระมหาประกาศิต รตนโชโต
๐๐๐ ๑๐๙

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๓  วัน

๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี

๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

๔.  วันศุกร์ วันเสาร์กับวันอาทิตย์และวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์         

 

ห้องเรียนพระปริยัติธรรม
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

ตารางสอนปริญญาตรี  ปีที่ ๑ รุ่น ๓ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคการศึกษาที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
หน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๑๗ ตุลาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                        สิ้นสุดวันที่   ๒๙  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕-๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

 

จันทร์

มนุษย์กับสังคม ๐๐๐ ๑๐๑
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.
พระวีระ สุนฺทโร
(ข้อสอบกลาง)

พัก     ๕    นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ ๐๐๐ ๑๕๒
พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต

พัก     ๑๐    นาที

พระสุตตันตปิฏก   ๐๐๐ ๑๔๙
พระวีระ สุนฺทโร
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม

พัก     ๕   นาที

 

 

อังคาร

เทศกาลและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม,ดร.
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ๐๐๐ ๒๕๙

ภาษากับการสื่อสาร ๐๐๐ ๑๑๔
นางสาวปทุมมาศ ว่องอรุญชัย
(ข้อสอบกลาง)

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
ผศ.สมศักดิ์  ทางทอง
๐๐๐ ๑๓๘

แต่งแปลบาลี ๐๐๐ ๑๔๔
พระมหารุ่งเรือง  สุขุมาโล ป.ธ. ๙

พุธ

พระวินัยปิฏก ๐๐๐ ๑๔๘
นายวิชัย  ธรรมเจริญ  ป.ธ. ๙
(ข้อสอบกลาง)

พระอภิธรรมปิฎก ๐๐๐ ๒๕๐
พระศรีศาสนโมลี ป.ธ. ๙

ภาษาอังกฤษชั้นสูง
อาจารย์ศิริรัตน์  ชิงดวง
๐๐๐ ๑๑๗

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ๐๐๐ ๑๑๗
ดร.จิรเดช อรชุน

หมายเหตุ :

๑.   หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๓  วัน

๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี

๓.  วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

๔.  วันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

 

ห้องเรียน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  รุ่น ๓  ภาคเรียนที่  ๓   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๗  มีนาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                        สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๔


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก    ๑๐      นาที

Q

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก  ๑๐  นาที

๑๖.๓๕–๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

 

จันทร์

วัฒนธรรมไทย ๐๐๐ ๒๑๑
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.

วัฒนธรรมไทย ๐๐๐ ๒๑๑
พระมหาเรืองเดช   ถาวรธมฺโม  ดร.

วัฒนธรรมไทย ๐๐๐ ๒๑๑
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม  ดร.

พัก     ๑๐    นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ๐๐๐ ๒๕๓
พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต

 

อังคาร

การเมืองกับการปกครองของไทย
ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์ ๐๐๐ ๑๐๓

การเมืองกับการปกครองของไทย
ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์

การเมืองกับการปกครองของไทย
ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ๐๐๐ ๒๕๓
พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต

พุธ

ธรรมนิเทศ ๐๐๐  ๒๖๒
นายวิชัย ธรรมเจริญ

ธรรมนิเทศ ๐๐๐  ๒๖๒
นายวิชัย ธรรมเจริญ

ธรรมนิเทศ ๐๐๐  ๒๖๒
นายวิชัย ธรรมเจริญ

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ๐๐๐ ๒๕๓
พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต

พฤหัส

กฎหมายทั่วไป ๐๐๐ ๑๐๒
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

กฎหมายทั่วไป
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

กฎหมายทั่วไป ๐๐๐ ๑๐๒
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ ๐๐๐ ๒๕๓
พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียนเรียน  ๔  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันเสาร์

๓.  วันอาทิตย์วันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

 

Итак, нам остается только покинуть дворец ровно в "песня алексей чумаков тут и там скачать"восемь, и все будет в полном порядке!

Почти незаметно "Чертежи легковых прицепов"он поднялся над грунтом.

У нее есть на то некоторые основания, объяснила Лунносветная и принялась загибать "Скачать на телефон ассасин"пальцы.

4 Мак и Маргарита шли по дорожке, ведущей к дому доктора Д.

Тот остановился, нашел канистру с маслом и стал закапывать смазку в разные механизмы.

Смотри, какой отличный камешек.

Вот так работает Синанджу, сказал Римо.

Пожалуйста, объяснить, упрямо сказал Джиро Исудзу.

К тому времени, как самолет приземлился в Сорнике, из всех пассажиров только эти двое не знали, что их ждет впереди.

Бронзини успел лишь заметить, как низенький азиат прячет руки с необыкновенной длины ногтям в рукава кимоно.

А вот компьютер вполне подходит для такого дела, поэтому Чиун, которому нравились всякие западные устройства, вызвал торговца и купил компьютер, один из тех, что умеют хорошо считать.

Я подумал, что ты говоришь не со мной, сказал Римо видению.

Но Натали Уотсон, лауреатку журналистской премии, было не так-то легко сбить с толку по крайней мере, для этого было явно недостаточно такого пустяка, как простая человеческая просьба.

Я-то, мягко перебил профессор Эпплби, и убедил мистера Парадена взять на воспитание этого малыша.

Я ничего не понял ни того, что происходило по ту сторону колючей проволоки, ни того, что понял и высказал Толька.

И Чиун пошел по этой лестнице, но путь ему преградил завал.

Бронзини резко бросил танк сначала вправо, потом снова влево.

И что еще хуже ненавистным гамбургером.

Наоборот, "скачать игры на телефон охоту" его лицо, фигура, костюм были просто смешны и особенно по контрасту с несчастьями последних дней.

Одна из них положила голову на колени к другой.

Могу только "игры лило и стич бродилки" сказать, что я остался лежать под этим "ты знаешь так хочется жить скачать клипы" деревом, с большой ссадиной на лбу и болезненной опухолью "скачать картинок наруто аниме" на колене.

Мы пытались свести на "скачать новинки мультфильмы 2012" нет, по крайней мере, "книги о вов скачать бесплатно" уменьшить вред, причиненного захватчикам.

Вот вы видите перед собой до боли "скачать книгу пдд 2012" знакомых людей, разливался Олег Николаевич.

Все они были крепкие и свежие, а мы измучены и истощены голодом.

Джиро Исудзу двинулся к гостинице, вслед за ним потянулась остальные японцы.

Кажется, был и второй раз, припомнил Римо.

А нам надо переговорить с глазу на глаз.

По сравнению с французом его можно "Социальная адаптация малышей в ДОУ" было счесть сущим ангелом, а среди всех остальных негодяев на плоту он казался наименее дурным.

По мере того как они прибегают к этой линии "Р Автомобили внедорожники Toyota Hyundai" все чаще, у их неразборчивых в средствах врагов появляется больше шансов расшифровать их разговоры.

Это тот, что писал на туалетной бумаге, пояснил Мирон.

System.String[]