สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61716
หน้าหลัก ประวัติ ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ประวีติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2011 เวลา 12:02 น.

ประวัติเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน


ประวัติโดยสังเขป

 

ท่านเจ้าคุณ พระธรรมวงศ์มุนี (ดร.)

สถานะเดิม ชื่อวิชัย แจ่มจำรัส เกิดปีจอ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ บิดาชื่อ ฝอด มารดาชื่อ อยู่ นามสกุล แจ่มจำรัส
บ้านหมู่ที่ ๑๒ ตำบล คลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เคยรับราชการเป็นครู ประชาบาลสถานะปัจจุบัน
พระธรรมวงศ์มุนี (วิชัย เมตฺติโก) อายุ ๑๐๐ พรรษา ๘๐ น.ธ.โท ป.ธ. ๓เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอุปสมบท ปีมะเมีย วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๓ ณ วัดห้องคูหา
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๖๖ สำเร็จวิชาสามัญ ป.๔ ณ โรงเรียนวัดห้องคูหา ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๗๙ สอบได้ น.ธ.โท สำนักเรียนวัดลุ่ม อำเภอเมืองระยอง
พ.ศ. ๒๔๙๐ สอบได้ ป.ธ.๓ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิปัสสนาภาวนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)
สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นพระครูสรวิชัย ฐานานุกรมใน พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ)
พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นโทวิ. ที่ พระครูอาทรสมาธิวัตร
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก วิ. ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกพิเศษ วิ. ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระพิศาลธีรคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชจันทกวี
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิทธิมุนี
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวงศ์มุนี

งานในปกครองสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นพระกรรมวาจาจารย์และ อนุสาวนาจารย์
พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งยกขึ้นเป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี
ผลงานด้านการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นผู้ช่วยกองเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดไผ่ล้อม เป็นครูสอนนักธรรมและผู้อุปการะ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ระดับชั้นประถม
พ.ศ. ๒๔๙๙ รับเป็นประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง จ.จันทบุรี
งานส่งเสริมการศึกษา

ได้จัดส่งนักเรียน ไปศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีไวยากรณ์ ณ สำนักเรียนวัดโบสถ์เมือง และกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๒๑
ได้เปิดสำนักเรียนแผนกบาลีขึ้น ที่วัดไผ่ล้อม โดยเป็นผู้จัดหาหนังสือเรียน หลักสูตรนักธรรม และบาลีไวยากรณ์ จัดหาอุปกรณ์การศึกษา
ถวายแก่นักเรียนผู้ศึกษาทุกรูป ถวายนิตยภัตประจำเดือนให้แก่ครูผู้สอนบาลีไวยากรณ์ รวมทั้งจัดถวายปัจจัยเป็นค่าพาหนะแก่พระภิกษุ-สามเณร
ที่จะเดินทางไปสอบในต่างจังหวัด ท่านยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน ปีละ ๕-๒๐ ทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๖
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ประสานขอบริจาคสมทบทุนจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม ๑ หลัง พ.ศ.๒๕๒๙ ตั้งกองทุนสงคราะห์การศึกษานักเรียนระดับชั้นประถม บริจาคเงินนำร่องจำนวน๑๐,๐๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๓๐ ตั้งกองทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ในเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี จำนวนทุนก่อตั้ง๑๕๐,๐๐๐บาท
งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- ได้รับเป็นหัวหน้าพระธรรมทูต ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
- แสดงธรรมเทศนาเป็นประจำทุกปี ในช่วงเข้าพรรษา และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
งานด้านสาธารณูปการ
ได้เป็นประธานการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ บรรจุอยู่ในพระอุโบสถหลังใหญ่
สร้างหอบำเพ็ญวิปัสสนากัมมัฏฐาน สร้างกุฏิ หอสวดมนต์ สร้างซุ้มประตูวัดไผ่ล้อม สร้างถนนและบูรณปฏิสังขรณ์
สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ อุโบสถหลังใหม่ เจดีย์ เป็นต้น
งานกิจกรรมพิเศษที่เป็นเกียรติประวัติ
- ได้ทำการปรับปรุงพัฒนาวัด จนได้รับการพิจารณาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
- เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดไผ่ล้อม เป็นผู้อุปการะโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
- เป็นประธานผู้อำนวยการสอบธรรมสนามหลวง อำเภอเมืองจันทบุรี ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
- ตั้งกองทุนสงเคราะห์การศึกษานักเรียน และพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง

*********************

Это я принес тебя сюда много лет "скачать песни ты да я да мы с тобой"назад и "бланк доверенности на право управления транспортным средством скачать"обменял на другого ребенка, "Должностная инструкция начальника автоколонны"который был настоящим Даниэлем Чейном.

Мир вновь обретал краски, вокруг заблестели лужи.

В воцарившейся тишине она "скачать песню настя каменских и потап если вдруг"услышала яростную перебранку, которую "скачать игру тони хавк"шепотом вели две знакомые фигуры.

Я, кажется, немного погорячился,-проворчал он.

И все-таки, это непонятное свечение.

Дни колонизации и большинство войн остались позади.

Этот поразительный факт из области социальных отношений можно объяснить только тем, что рабы семинолов, по существу, не были настоящими рабами.

Уже достаточно темно, настаивали самые нетерпеливые.

К городу или куда-то выше вела узкая тропка.

Но тогда как у первого не было никакого запаха, у второго был довольно сильный аромат, напоминающий валерианку.

У Саяк Кана было лицо, похожее на дыню, с прорезями для глаз и с резким разрезом рта.

А в пошлой действительности Ильин в своих обеих жизнях ни разу не был во французском кабаке, и уж тем более во Франции, а про почки и эскарго читал в худлитературе, запомнил, и, как оказалось, с пользой.

В горах Пенсильвании было холодно, но свежести не чувствовалось.

Тем не менее он знает, когда Мастер Синанджу созрел для того, чтобы подняться на новую ступень, заметил Римо.

Он разбудил Ангела, весьма некстати, Ильин-то рад был, что встал раньше хранителя, что можно хоть побриться без его занудства, в относительном где-то покое, но покой Ильину не обломился.

Считайте, что сегодня Джоукли послал на дело своего последнего уче-ника,-пообещал Римо.

Кажется, я что-то вижу, сказал Римо.

Может быть, уже уступили, если только не обнаружим все же главу нашего правительства.

Этот "анти москито скачать" призыв уже не раз гипнотизировал толпы, приводя их в крушащее все неистовство.

Я говорю сейчас не о сумасшедших Братьях и Сестрах с аллигаторами и бассейнами.

И вслед за ним поперла вся банда.

Поручик Лукаш "скачать читы токио дрифт" вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал.

И можете "бесплатные игры скачать игру курицу" купить свою собственную собаку, которую "скачать 13 пятница" у вас несколько лет назад еще щенком украли во время "произведения произведения моцарта скачать" прогулки.

Если они придут, я немедленно вернусь в форт и дам вам знать об этом.

Приняв во внимание ценность телефонных аппаратов и проводов, по обе стороны вагонов расставили часовых и сообщили им пароль и отзыв.

Колонны горячего газа "Золотые коды здоровья" внутри конвекционных слоев создают плотные сгустки материи.

Я хочу, чтобы ты прошла краткое обследование.

А однажды церковный сторож рассказал и вовсе ужасную историю.

Малорослые турки в легких доспехах не могли выстоять против здоровых бородатых солдат-европейцев в тяжелых кольчугах и высоких шлемах.

Пятнышко тьмы "предварительный кредит" опустилось на нос Мизара, и его несимметричные глаза уставились на мотылька.

Сосчи-тать всех, кого я убил,-пальцев не хватит, "Любовь и другие диссонансы" но мне еще не приходилось терять кого-то действительно близкого.

На следствии я был не в состоянии оторвать взгляд от шрама на ее лице.

Ладно, чем скорее он до них доберется, тем быстрее поймет, что именно узнал Чиун тогда у Литл Биг Хорн.

Шея незнакомца была покрыта ужасными синяками, которые бывают только у людей, сломавших себе шею.

Улыбнувшись, Римо покачал "фонд содействия кредитованию" головой.

Мейтланд потянулся к картонке с вином.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 20:47 น.