เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61706
หน้าหลัก ประกาศ ค่ำสั่ง ตารางเรียน ตารางเรียน ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ห้องเรียน
วัดไผ่ล้อม

ตารางสอนปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี  ๑   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม   (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

เปิดเรียนวันที่  ๑๗  พฤษภาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                         สิ้นสุดวันที่    ๒๑    กันยายน  ๒๕๕๔


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕-๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
นายวิชัย  ธรรมเจริญ

พัก     ๕   นาที

คอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
พระจิตติ  ขนฺติธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

วรรณคดีบาลี ๐๐๐ ๑๔๗
พระมหาประกาศิต รตนโชโต
ข้อสอบกลาง

พัก    ๕   นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

อังคาร

งานวิจัยและวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
พระวีระ สุนทโร (ข้อสอบกลาง)

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์ศิริรัตน์ ชิงดวง

กฎหมายสำหรับพระสงฆ์
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต
นายเริงกวีแก้วบุญถึง

วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

 

กก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

 

 

พุธ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารจัดการ
ผศ. ดร.เติมศักด์  ทองอินทร์

 

 

 

หมายเหตุ :

๑.   หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๓  วัน

๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี

๓.  วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

๔.  วันศุกร์ วันเสาร์กับวันอาทิตย์และวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

 

 

ตารางสอนปริญญาตรี ปีที่ ๒ รุ่น ๑ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

เปิดเรียนวันที่ ๒๐ กันยายน    ๒๕๕๔                                                                                                                                                       สิ้นสุดวันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๐๐–๑๙.๕๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การวางแผนและควบคุมการบริหาร
พระวีระ  สุนฺทโร
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

การจัดการ
พระมหา

พัก     ๑๐    นาที

ทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ
ประกาศิต รตนโชโต
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

อังคาร

องค์การและการจัดการ
ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.

การบริหารจัดการงบประมาณ
นายมานะ สุดสงวน

สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์
นายริงกวี  แก้วบุญถึง

พุธ

การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา
นายกิจจา  นวลสุวรรณ

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์
พระจิตติ  ขนฺติธมฺโม
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

 

ภาษาอังกฤษชั้นสูง
คุณกนกวรรณ  อยู่ไสว

หมายเหตุ :

๑.   หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๓  วัน

๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี

๓.  วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

๔.  วันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

 

ห้องเรียนใต้พระนอน
วัดไผ่ล้อม

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๓   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๗  มีนาคม     ๒๕๕๕                                                                                                                                                            สิ้นสุดวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

อังคาร

พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๔.๐๐-๑๔.๕๐

พัก

๑๕.๐๐-๑๕.๕๐

๑๖.๐๐-๑๖.๕๐

พัก

๑๗.๐๐–๑๗.๕๐

๑๘.๐๐–๑๘.๕๐

พัก

หมายเหตุ

 

พุธ

พุทธวิธีการบริหารงาน
พระวีระ  สุนฺทโร

พัก     ๑๐    นาที

พุทธวิธีการบริหารงาน
พระวีระ  สุนฺทโร

พัก     ๑๐    นาที

พุทธวิธีการบริหารงาน
พระวีระ  สุนฺทโร

พัก     ๑๐       นาที

พฤหัส

ธรรมะภาคปฏิบัติ  6
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

ธรรมะภาคปฏิบัติ  6
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

ธรรมะภาคปฏิบัติ  6
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เปิดเรียน  ๔  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันศุกร์

๓.  วันอาทิตย์วันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

Я всего лишь маломощное заклинание, да и иссяк уже.

Вы еще рассказывали о том, как пытались сорвать каску с полицейского на Лестер-сквер.

Любовь самый большой обман из всех, изобретенных для "поиграть в бесплатные игры стрелялки"того, чтобы побороть страх окружающего тебя мрака.

Я хочу сжечь мои уже горящие мысли "скачать игру gts"о тебе, положить их тебе как поэму на лагерный костер, чтобы ритмичные фразы превратились в пепел.

Вероятно, его потомки расселились по всему миру, заметил он.

Но оставим-ка лучше разговор о политике.

Нужно проверить все участки, на которые ляжет основная нагрузка, объяснял он.

Всадница была вынуждена остаться на месте, поджидая мустангера.

Несмотря на свою молодость, я был старый охотник и кое-чему научился, выслеживая оленей и другую дичь в родных горах.

Господа военные врачи официально признали меня полным идиотом.

Нет, Вильм, не их нам сейчас надо бояться.

Долгие и долгие годы провел я в тесной темнице.

Показания Друмолы заняли триста страниц.

Барэн приказал, чтобы ему приготовили сытный обед и доставили в его апартаменты, а в ожидании обеда он вышел прогуляться.

Жесткое неконтролируемое столкновение подняло на ноги всю толпу, включая меня с Еленой.

Пятьдесят, прибавил Хесус Гомес и, получив немедленно согласие американца, отругал себя за то, что не запросил больше.

Или вы соглашаетесь выполнить мою просьбу, или завтра за кофе и яичницей дядя будет читать весьма пикантный опус.

Несмотря на это, мудрый Мастер посоветовал своим последователям изменить кое-что в новой вере, после чего она, несомненно, станет пользоваться большей популярностью.

Ринггольд оскорбил того, кто час назад рисковал ради нас своей жизнью, и я "Сага о Форсайтах" хотел упрекнуть его за "Переживая кризис" это.

Несмотря на яркое солнце, светившее в мою комнату, я начал дремать, а через несколько минут откинулся на подушку "Пишем по-японски Азбука Катана" и крепко заснул.

Никто не может похвастаться такими же, слышишь, никто!

Потом он сильно потянул веревку за другой конец.

Луи не хотелось открывать свою "Босиком по стразам" тайну даже рабыне, и она обрадовалась, когда со двора донеслись громкие голоса,-это был благовидный повод поскорее закончить туалет, а "Мародер Каратель" вместе с ним и разговор, который ей не хотелось продолжать.

Вот почему Карлос "Первые шаги в поисках себя" тревожился сейчас куда больше, чем прежде, когда его преследовали отряды улан с их неопытными начальниками.

Вы должны уметь говорить по-английски, сказал я на этом языке, если рассказанное вами ранее правда.

Джэнси повернула перстень так, чтобы лицо Сомбризио было обращено к ладони, но в данный момент язвительные замечания ее не слишком волновали.

крикнул я, пытаясь нарушить ее сосредоточенность.

Вокруг не было ни души; казалось, они очутились в диком, необжитом краю.

Справа "Упрощенная система налогообложения: новая форма книги учета доходов и расходов." от меня изгибалась узкая тропа, теряясь среди каких-то поставленных торчком камней.

Где бы волынщик ни находился, он сделал перерыв на обед как раз в тот момент, когда многие принялись утверждать, что почти сумели его найти.

Юноша играл роль героя во множестве виртуальных приключений, однако в отличие от тех, кто обитал в Веритэ и попадал в "скачать мулен руж?" Вирту в качестве туриста, Джей пересекал интерфейс не только разумом, но и телом.

Солнце уже поднялось и согрело дневной воздух.

Аретино был разочарован, увидев тоскливый серенький пейзаж "Новая духовность Все что вы хотели знать..." Лимба.

Кроме того, я сделал несколько гормональных уколов.

Это твоя забота, говорит Анубис.

Глава 12 В тот самый час Ананке принимала гостей.

System.String[]