เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61720
หน้าหลัก ประกาศ ค่ำสั่ง ตารางเรียน ตารางเรียน ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตารางสอนปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม   (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๑๕  พฤษภาคม     ๒๕๕๕                                                                                                                                                                         สิ้นสุดวันที่    ๓    กันยายน  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ

พัก     ๑๐    นาที

การบัญชีเพื่อการจัดการ

พัก     ๑๐    นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

อังคาร

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ
คุณกนกวรรณ  อยู่ไสว

การวิจัยเพื่อการจัดการ
ผศ.สมศักดิ์  ทางทอง

การจัดการสาธารณูปการ
นายอรุณ  ผลประพฤติ

 

การบริหารจัดการงบประมาณ

 

การจัดการการเงินและทรัพย์สิน

 

การจัดการสาธารณูปการ
นายอรุณ  ผลประพฤติ

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๔  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันโกนกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

๓. วันโกนกับวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๕
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๑๕  กันยายน     ๒๕๕๕                                                                                                                                                                                      สิ้นสุดวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

พัก     ๑๐    นาที

การอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์

พัก     ๑๐    นาที

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ

อังคาร

กฎหมายทางการจัดการ

หลักการฝึกอบรมและการประชุม

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ

 

กฎหมายคณะสงฆ์

 

การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียนวันจันทร์และวันอังคาร  ๒  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันพุธ

๓.  วันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

 

 

 

 

ห้องเรียนใต้พระนอน
วัดไผ่ล้อม

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๓   ปีการศึกษา   ๒๕๕๕
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี
เปิดเรียนวันที่  ๑๕  กุมพาพันธ์     ๒๕๕๖                                                                                                                                                                                   สิ้นสุดวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การศึกษาอิสระการจัดการเชิงพุทธ

พัก     ๑๐    นาที

การศึกษาอิสระการจัดการเชิงพุทธ

พัก     ๑๐    นาที

การศึกษาอิสระการจัดการเชิงพุทธ

อังคาร

กฎหมายการปกครอง

กฎหมายการปกครอง

กฎหมายการปกครอง

 

กฎหมายอาญา

 

กฎหมายอาญา

 

กฎหมายอาญา

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียนวันจันทร์และวันอังคาร  ๒  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันพุธ

๓.  วันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

Но однажды, неподалеку от Инчона, его взвод подкараулил отряд красных китайцев.

Когда идет вооруженный конфликт, порой приходится прибегать к тяжелым мерам, чтобы поскорее покончить со сложившейся ситуацией.

Но во все времена у нас была одна слава Дом Синанджу.

Предание возводит его возникновение к Симону-магу, упоминавшемуся в Восьмой главе Библии, и воспоминания о котором приводят ортодоксов в неподдельный ужас.

Откуда-то снизу, не исключено из района предстательной железы, подымалась веселая и бесшабашная злость, когда сам черт не страшен, а уж Ангел тем более.

Машина, петляя, спускалась с Колледж-Хилл, таща за собой Римо, словно прицеп.

Добравшись до двери, он стер струящийся по лицу пот.

Добравшись до больших парадных дверей, Римо вошел в холл с самоуверенностью посыльного, доставившего из закусочной кофе со слойками.

Если ты хочешь знать, дал ли он мне письменные указания, карту с крестиком, свору ищеек и чемодан, чтобы уложить стекляшки, так вот, не дал.

Запах почувствует и рассердится.

Отправляйтесь обратно на Малую Экзуму.

ГЛАВА 7 горящая машина Сдерживая волнение, Мейтланд бросил взгляд на покатую поверхность бензобака.

Такая участь многих еще "мультики для ipad скачать" поджидает.

Чтобы продырявить голову твоему "Скачать проигрыватель windows media 12 для windows 7" приятелю, не понадобится слишком большой "Krec альбом скачать" пули, ответил Смит.

Я чувствовал, что скоро будут пронимать больше.

Государь император "музыку скачать с радио европа плюс" небось одурел от всего "скачать прототип 2 картинку" этого,-заявил Швейк.

Сильный запах, струящийся от коралловых шишек и больших белых цветов магнолии, подействовал на меня "цефтриаксон побочные действия" одуряюще, и я уснул.

Их "скачать хиты лета 2010" разделяло не более пятнадцати футов.

System.String[]