เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61702
หน้าหลัก ประกาศ ค่ำสั่ง ตารางเรียน ตารางเรียน ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ตารางสอนปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปี  ๑   ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม   (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

เปิดเรียนวันที่  ๑๗  พฤษภาคม     ๒๕๕๔                                                                                                                                                                         สิ้นสุดวันที่    ๒๑    กันยายน  ๒๕๕๔


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

พัก

๑๔.๔๕-๑๕.๓๕

๑๕.๓๕-๑๖.๒๕

พัก

๑๖.๓๕-๑๗.๒๕

๑๗.๒๕–๑๘.๒๕

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
นายวิชัย  ธรรมเจริญ

พัก     ๕   นาที

คอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
พระจิตติ  ขนฺติธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

วรรณคดีบาลี ๐๐๐ ๑๔๗
พระมหาประกาศิต รตนโชโต
ข้อสอบกลาง

พัก    ๕   นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

อังคาร

งานวิจัยและวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
พระวีระ สุนทโร (ข้อสอบกลาง)

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ
อาจารย์ศิริรัตน์ ชิงดวง

กฎหมายสำหรับพระสงฆ์
พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต
นายเริงกวีแก้วบุญถึง

วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

 

กก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๓๐–๑๙.๒๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

 

 

พุธ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริหารจัดการ
ผศ. ดร.เติมศักด์  ทองอินทร์

 

 

 

หมายเหตุ :

๑.   หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๓  วัน

๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี

๓.  วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

๔.  วันศุกร์ วันเสาร์กับวันอาทิตย์และวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

 

ตารางสอนปริญญาตรี ปีที่ ๒ รุ่น ๑ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี

เปิดเรียนวันที่ ๒๐ กันยายน    ๒๕๕๔                                                                                                                                                       สิ้นสุดวันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๐๐–๑๙.๕๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การวางแผนและควบคุมการบริหาร
พระวีระ  สุนฺทโร
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

การจัดการ
พระมหา

พัก     ๑๐    นาที

ทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ
ประกาศิต รตนโชโต
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

อังคาร

องค์การและการจัดการ
ผศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์
พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม ดร.

การบริหารจัดการงบประมาณ
นายมานะ สุดสงวน

สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์
นายริงกวี  แก้วบุญถึง

พุธ

การจัดการทรัพย์สินทางพระพุทธศาสนา
นายกิจจา  นวลสุวรรณ

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์
พระจิตติ  ขนฺติธมฺโม
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

 

ภาษาอังกฤษชั้นสูง
คุณกนกวรรณ  อยู่ไสว

หมายเหตุ :

๑.   หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๓  วัน

๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดี

๓.  วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

๔.  วันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

 

ห้องเรียนใต้พระนอน
วัดไผ่ล้อม

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๓   ปีการศึกษา   ๒๕๕๔
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี


เปิดเรียนวันที่  ๗  มีนาคม     ๒๕๕๕                                                                                                                                                            สิ้นสุดวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
พระจิตติ ขนฺติธมฺโม

พัก     ๑๐    นาที

อังคาร

พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ
พระมหาประกาศิต รตนโชโต

วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๔.๐๐-๑๔.๕๐

พัก

๑๕.๐๐-๑๕.๕๐

๑๖.๐๐-๑๖.๕๐

พัก

๑๗.๐๐–๑๗.๕๐

๑๘.๐๐–๑๘.๕๐

พัก

หมายเหตุ

 

พุธ

พุทธวิธีการบริหารงาน
พระวีระ  สุนฺทโร

พัก     ๑๐    นาที

พุทธวิธีการบริหารงาน
พระวีระ  สุนฺทโร

พัก     ๑๐    นาที

พุทธวิธีการบริหารงาน
พระวีระ  สุนฺทโร

พัก     ๑๐       นาที

พฤหัส

ธรรมะภาคปฏิบัติ  6
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

ธรรมะภาคปฏิบัติ  6
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

ธรรมะภาคปฏิบัติ  6
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เปิดเรียน  ๔  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันศุกร์

๓.  วันอาทิตย์วันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

Она везде и нигде,-ответил Мефистофель.

Когда пение смолкло, Верховный Жрец опустил руки.

Хотя луна еще была полной и портал оставался открытым, они заметили тусклую фигуру стража.

Придется разбудить "боб марлей скачать альбом"господина президента, подумал Генсек, вслушиваясь в "игра лего человек паук скачать торрент"зуммер.

Вы приблизительно рассчитаете время на еду.

Парацельс, тебе позволено "240x320 картинки скачать"раскрыть свои базы данных, быстро проговорил Доннерджек.

Прежде чем кто-нибудь из нас успеет расшифровать нужный пример, ни батальона, ни роты, ни бригады не будет и в помине.

Меня больше беспокоит их снадобье, чем даже судьба несчастных пассажиров.

Двигался он, несмотря на тучность, легко и неслышно, как зверь кошачьей породы.

Вместе с охотником, который уже успел появиться в хижине, он стал осматривать Фелима.

Почетные гости усаживались на деревянном возвышении, точь-в-точь напоминающем трибуны, сооружаемые для церемонии введения в должность американских президентов.

Но с тех пор как я узнал способ отгонять эти мучительные сны, они уже меня не пугали.

Я недостаточно владею корейским.

Представь, что тебя ударил кузнечный молот, а не пуля.

Захват авиабазы Льюк и базы морских пехотинцев был показан во всем своем ужасающем размахе.

Ведь телевидение врать не станет!

А уж я решу, что докладывать послу.

Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова.

Не "чудеса на виражах скачать торрент" спится,-ответил Швейк со своей койки,-размышляю.

Я уверен, что за "тут зайцев нет песни скачать" всем этим кроются эти мелкие мошенники.

В один прекрасный день меня это допекло, и я пошел с рапортом к командиру роты.

Идеи, в сущности, нет, "скачать руки вверх ай ай ай девчонка" сказал Бронзини, пододвигая сценарий Берни.

Такое бессердечие, такая беспричинная смертельная ненависть ко мне "игры школа монстров одевалки играть" со стороны Ринггольда наполнили меня острой "звёздный десант игры скачать" жаждой мести, и я решился во что "ключи на антивирус касперского скачать" бы то ни стало наказать его.

Она еще не совсем утратила свое обаяние.

Впрочем, он, конечно, мог попробовать.

Отец умер, когда я был совсем маленьким.

Вулфер Мартин Д'Амбри держал за руку Лидию Хаззард и улыбался дочери.

Как только "Kmplayer скачать бесплатно русская версия без регистрации" они скрылись из виду, утихла и буря.

Хасан стоял на плоской вершине скалы, уронив руки, подняв подбородок, выпятив грудь и закрыв глаза ни дать ни "шилова скачать книги бесплатно новинки" взять ныряльщик перед прыжком.

Если смогу представить его путь.

Мне кажется, я мог бы это "Первая книга для самых маленьких" объяснить, заметил Грайл.

спросила Маргарита, увидев перед собой прочную каменную стену.

Однако он был не из тех, кто отступает, и потому шел все дальше.

Если смертный прав, то вот он, удобный случай продвинуться вверх по служебной лестнице!

Я не хочу тоскливо увядать, ожидая пока "Программа для поиска ключей nod32" кто-нибудь не придумает способ прикончить меня в собственной постели.

Мондор жестом предложил мне садиться.

Внезапно я почувствовал головокружение.

Самым разумным было притвориться покорным, когда за мной придут, потом, как только откроют дверцу, броситься в атаку.

Я говорил о вашем броске, сэр, не "Раскраска-отгадалка № НРУ 1001 Барби" о звере.

В этом проблем пока не будет, сказал Корвин.

Теперь я понял, отчего Блэйз запретил надевать кольцо.

Мизар в состоянии сказать, чем не является найденный им след ведь ему известно великое множество запахов как пассивных, так и активных прогов, но никто никогда не называл "Тесты для детей 3 лет" ему этот конкретный запах, и потому он его не знает.

System.String[]