เมนูหลัก

สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61707
หน้าหลัก ประกาศ ค่ำสั่ง ตารางเรียน ตารางเรียน ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตารางสอนปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาคเรียนที่  ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม   (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี


เปิดเรียนวันที่  ๑๕  พฤษภาคม     ๒๕๕๕                                                                                                                                                                         สิ้นสุดวันที่    ๓    กันยายน  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ

พัก     ๑๐    นาที

การบัญชีเพื่อการจัดการ

พัก     ๑๐    นาที

ธรรมะภาคปฏิบัติ
พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

อังคาร

ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ
คุณกนกวรรณ  อยู่ไสว

การวิจัยเพื่อการจัดการ
ผศ.สมศักดิ์  ทางทอง

การจัดการสาธารณูปการ
นายอรุณ  ผลประพฤติ

 

การบริหารจัดการงบประมาณ

 

การจัดการการเงินและทรัพย์สิน

 

การจัดการสาธารณูปการ
นายอรุณ  ผลประพฤติ

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียน  ๔  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันโกนกับวันพระให้เรียนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

๓. วันโกนกับวันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา   ๒๕๕๕
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี


เปิดเรียนวันที่  ๑๕  กันยายน     ๒๕๕๕                                                                                                                                                                                      สิ้นสุดวันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๕


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

พัก     ๑๐    นาที

การอนุรักษ์และจัดการพุทธศิลป์

พัก     ๑๐    นาที

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ

อังคาร

กฎหมายทางการจัดการ

หลักการฝึกอบรมและการประชุม

การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ

 

กฎหมายคณะสงฆ์

 

การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียนวันจันทร์และวันอังคาร  ๒  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันพุธ

๓.  วันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

 

 

 

 

ห้องเรียนใต้พระนอน
วัดไผ่ล้อม

ตารางสอนปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ภาคเรียนที่  ๓   ปีการศึกษา   ๒๕๕๕
ภาควิชารัฐศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ  วัดไผ่ล้อม  (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี


เปิดเรียนวันที่  ๑๕  กุมพาพันธ์     ๒๕๕๖                                                                                                                                                                                   สิ้นสุดวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖


วัน/เวลา

๑๓.๐๐-๑๓.๕๐

๑๓.๕๐-๑๔.๔๐

๑๔.๔๐-๑๕.๓๐

พัก

๑๕.๔๐-๑๖.๓๐

๑๖.๓๐–๑๗.๒๐

๑๗.๒๐–๑๘.๐๐

พัก

๑๘.๑๐–๑๙.๐๐

๑๙.๒๐–๒๐.๑๐

หมายเหตุ

 

จันทร์

การศึกษาอิสระการจัดการเชิงพุทธ

พัก     ๑๐    นาที

การศึกษาอิสระการจัดการเชิงพุทธ

พัก     ๑๐    นาที

การศึกษาอิสระการจัดการเชิงพุทธ

อังคาร

กฎหมายการปกครอง

กฎหมายการปกครอง

กฎหมายการปกครอง

 

กฎหมายอาญา

 

กฎหมายอาญา

 

กฎหมายอาญา

 

หมายเหตุ :

๑.  หนึ่งสัปดาห์เรียนวันจันทร์และวันอังคาร  ๒  วัน

๒. ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระให้ไปเรียนวันพุธ

๓.  วันพระเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์

๔.วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทั่วไป

Почти бессознательно Линк выпрямился, стряхнул пыль с рукавов "горячей шоколад береги скачать"и штанин.

Если "машины строительные учебник скачать"бы у тебя был хороший меч, то, возможно.

Он давно хотел бежать, но его удерживал страх.

Да, именно собирали торсы шли "скачать игру на мобилу"по конвейеру, к ним привинчивали суставы, в черепа бросали мозги, "Прохождение игры сибирь 2 видео"внутрь тела заталкивали органы, приделывали к пальцам ногти и т.

Кольцо было великовато "положение об аттестации работников культуры"для ее тонкой руки, но она весело прощебетала, что знакомый ювелир подгонит его "мама первое слово скачать"как раз по ее мерке и ничего не возьмет за работу стоит только "скачать детскую песню до свидания детский сад"улыбнуться и попросить поласковей.

Теперь все они двигались по кругу, или, точнее, по "скачать антивирус ключи"трем концентрическим окружностям, причем матрос с девочкой двигался по меньшему.

Я рада, что, наконец, хоть кто-то меня так называет.

Несмотря на жажду, Диас вышел из бара, не открывая бутылки и как будто даже забыв о ней.

Когда-то я мечтал побывать здесь с Авророй.

С этой точки он наконец обнаружил, где находится Санни Джо тот как раз подкрадывался к одному из часовых-японцев, болтавшемуся без дела в стороне от своих товарищей.

Но он знал, что доведет до конца свое дело.

Он заглянул в следующее окошко.

В смятых корпусах сидели пластиковые манекены, их лица и грудные клетки расколоты в столкновениях, зоны повреждения отмечены разноцветным пятнами на черепах и животах.

Ну, можно, конечно, сказать "Сказки А.С. Пушкина" и так.

Да, вид у него действительно был очень понурый,-ответил майор.

Он "Музеи мира" задумался, каково будет этим людям сознавать, что сейчас умрешь, и не иметь возможности ничего предпринять.

И так продолжалось, пока оба брата не превратились во взрослых мужчин.

Он смотрел на пистолет не просто как на ядовитую змею, но как на змею, с которой ему предложили познакомиться.

Глаз всегда быстро устает от картины, "Radeon hd 5770 драйвер" где предметы кажутся угловатыми и колючими, а здесь так "скачать игру для электронной книги effire" выглядят не только деревья, но и все растения, "игровые автоматы онлайн кекс" и даже у каждой травки свои шипы.

Отныне я буду пользоваться только вашими услугами, "игры мотор комбат" о Мастер Синанджу.

продолжал Вискарра, обращаясь к толпе.

Сочтите наших воинов, воскликнул Оцеола торжественным тоном, и вы узнаете, сколько у "игры для нокиа смартфон скачать" вас врагов!

А вы, Иван Петрович, станете нашим Кином, нашим Качаловым, нашим Смоктуновским.

Стены были холодными до озноба, влажными.

Я не знаю, как можно исполнить твое желание, но попытаюсь чем-нибудь помочь.

Кот отскочил к груде камней у стены.

Впрочем, действовать именно так побуждали его и другие, более серьезные и обоснованные соображения.

Он старательно поправил полосатый галстук.

Нет, мой сон не зря был "Итальянцы в сталинских лагерях" беспокойным.

Это была одна из стекловидных иллюстраций.

System.String[]