สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 71
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 60948
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

แผนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทุบุรี

 

victoryagSlot BestBonus BestRated Betbest online casino games

หมวดรายจ่าย

จัดสรร ปี  ๒๕๕๔

ในงบ

นอกงบ

รวม

รวมทั้งสิ้น

 

๒,๓๔๓,๖๕๐

๒,๓๔๓,๖๕๐

๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

๘๔๓,๙๖๐

๘๔๓,๙๖๐

๑.๑   เงินเดือนและค้าจ้างประจำ

 

๗๘๓,๙๖๐

๗๘๓,๙๖๐

๑.๒  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

 

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๑.  ผู้อำนวยการ

 

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว

 

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑.  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

 

๑,๓๘๐,๖๐๐

๑,๓๘๐,๖๐๐

๓.๑  ค่าตอบแทน

 

๑,๑๘๕,๖๐๐

๑,๑๘๕,๖๐๐

-  ค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษ  ป.บส.

 

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

-  ค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษ  ป.ตรี

 

๙๙๓,๖๐๐

๙๙๓,๖๐๐

๓.๒  ค่าใช้สอย

๑๖๕,๐๐๐

๑๖๕,๐๐๐

-  ค่าประชุมคณะกรรมบริหารหน่วยวิทยบริการ ฯ  จันทบุรี

 

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-  ค่าจัดทำรายานประเมินผลตนเอง SAR

 

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-  ค่ารับรองพิธีการ

 

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-  ค่าอบรมประกันคุณภาพให้แก่นิสิต

 

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

-  ค่าไปรษณียภัณฑ์

 

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓.๓  ค่าวัสดุ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-  ค่าวัสดุสำนักงาน

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

 

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๔.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๔.๑  ครุภัณฑ์สำนักงาน

 

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

-  คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน  ๑  ชุด

 

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-  ปรี้นเตอร์  ๑  เครื่อง

 

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

-  โปรเจคเตอร์  ๑  เครื่อง

 

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-   คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  ๑  เครื่อง

 

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

-  เครื่องแฟ็กช์

 

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๕.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

๓๐๕,๐๐๐

wildlifeorphanage.org ๓๐๕,๐๐๐

๑.   โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ป.ตรี

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒.  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔.  โครงการแนะน้องมองรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิชาการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖.๑  โครงการส่งนิสิตสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖.๒  โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชนบท

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๗.๑  โครงการวิจัยของอาจารย์/เจ้าหน้าที่หน่วยวิทยบริการ ฯ จันทบุรี

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗.๒  โครงการฝึกอบรมกรทำวิจัยในชั้นเรียน

 

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๗.๓  โครงการวิจัยชั้นเรียน  ๒  เรื่อง หน่วยวิทบริการจันทบุรี

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

 

 

 

 

 

รวมแยกค่าใช้จ่ายจริง

หมวดรายจ่าย

จัดสรร ปี  ๒๕๕๔

ในงบ

นอกงบ

รวม

๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

 

 

๒.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว

 

 

 

๓.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

 

 

 

๔.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง

๕.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

๖.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิชาการ

๗.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

-          รวมค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

 

 

สรุปเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ในบัญชี                                                                                                      บาท

Тогда она встала, "человек паук игры часть 3"улыбнулась и поцеловала мужа.

Судорога пробежала по телу, высекая искры яркой "боли в нервных сплетениях плеча и паха.

Мне "пришлось расстаться почти со всем, к "чему я привык, пришлось бросить большинство "флеш игры на двоих бесплатно"своих прежних занятий и "фильм скачать служебный роман"начать новую жизнь.

Она снова бросила взгляд на Крапчатого.

Благодарю "вас за вашу заботу, сэр, я провел несколько незабываемых, восхитительных дней.

Перед "Аззи встала нелегкая задача, потому что адские "снабженцы все более и "игры скачать playstation 2"более открыто увиливали от выполнения его заказов.

Взяв листки " с договорами, Чиун пробежал глазами " пункт о гонораре, и глаза его " превратились в две узенькие щелочки.

Люди деградируют под его воздействием.

Если " верить американке, с " которой я встречался, мы достигли в этом деле больших " успехов.

Чиун аккуратно переложил руку " Шерил обратно на руль.

Мне даже " сначала показался странным этот тон, но я понял причину " его сдержанности.

Странно, если " бы этого не знала женщина, которая назначала свидание и так уверенно ждала своего возлюбленного.

Перед " этой атакой мистер Параден не устоял.

Вы ее здорово " загоняли; бедная скотина, видно, прокляла ваш обмен и " побежала к родным пастбищам, чтобы " малость отдохнуть.

Если кто-нибудь когда-нибудь в жизни попадал в переплет, так это " я, и именно сейчас, сказал " Билл, подводя итог.

На этот раз, Мария, вполголоса " проговорил он, ты ошиблась.

Медсестра-студентка двигалась " вокруг моей кровати упругие бедра под льняным халатом, не сводя глаз с " эффектной фигуры Кэтрин.

Полковник Виктор Дитко сосредоточенно изучал " карту Северной Кореи.

Туда, где " мы лежали, подошли несколько человек с лопатами и " кирками в руках.

Позвольте мне, он взял пластиковый " куб из рук Перривезера и поставил " его на сверкающий белизной лабораторный стол.

Вольноопределяющийся Вольтат, произведенный " после экзамена в капралы, добровольно "мафия карточная игра" отправился на фронт и взял в плен "скачать тему для нокия 6700" пятнадцать человек.

На Бенефит-стрит не было ни одной машины было уже начало " двенадцатого, а в " Провиденс ложатся спать довольно рано.

Если, конечно, таковые имеются.

Он уже собирался "учебник 9 класса по алгебре скачать" прыгнуть в воду, когда я подбежал к нему.

System.String[]