สนับสนุน โดย

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสถิติการเข้าชม

สมาชิก : 75
Content : 51
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61723
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

แผนค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทุบุรี

slotsCasino ConsultantSlots BestBonus Ruby

หมวดรายจ่าย

จัดสรร ปี  ๒๕๕๕

ในงบ

นอกงบ

รวม

รวมทั้งสิ้น

 

๔,๐๒๐,๓๖๐

๔,๐๒๐,๓๖๐

๑. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

๘๔๓,๙๖๐

๘๔๓,๙๖๐

๑.๑   เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

๗๘๓,๙๖๐

๗๘๓,๙๖๐

๑.๒  ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง

 

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑.  ผู้อำนวยการ

 

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๒.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว

๓๙๘,๔๐๐

๓๙๘,๔๐๐

๑.  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ      ป.โท  ๑    อัตรา

 

๑๕๖,๐๐๐

๑๕๖,๐๐๐

๒. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ  ป.ตรี  ๒    อัตรา

 

๒๔๒,๔๐๐

๒๔๒,๔๐๐

๓.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๑,๗๒๒,๐๐๐

๑,๗๒๒,๐๐๐

๓.๑  ค่าตอบแทน

 

๑,๒๘๖,๐๐๐

๑,๒๘๖,๐๐๐

-  ค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษ  ป.ตรี

 

๖๑๒,๐๐๐

๖๑๒,๐๐๐

-  ค่าตอบแทนอาจารย์สอนพิเศษ  ป.โท

 

๓๒๔,๐๐๐

๓๒๔,๐๐๐

-  ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-  ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน ป.โท

 

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๓.๒  ค่าใช้สอย

๓๒๘,๐๐๐

๓๒๘,๐๐๐

-  ค่าประชุมคณะกรรมบริหารหน่วยวิทยบริการ ฯ  จันทบุรี

 

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-  ค่าประชุมกรรมการบริหาร ป.โท

 

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-  ค่าจัดทำวารสาสน์หน่วยวิทยบริการจันทบุรี

 

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-  ค่าจัดทำรายงานประเมินผลตนเอง SAR

 

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-  ค่ารับรองพิธีการ

 

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

-  ค่าอบรมประกันคุณภาพให้แก่นิสิต

 

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-  ค่าไปรษณียภัณฑ์

 

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓.๓  ค่าวัสดุ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-  ค่าวัสดุสำนักงาน

 

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

 

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๔.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง

๙๑,๐๐๐

๙๑,๐๐๐

๔.๑  ครุภัณฑ์สำนักงาน

 

legaciesgiftshop.com

๙๑,๐๐๐

๙๑,๐๐๐

-  คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน  ๑  ชุด

 

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-  ปรี้นเตอร์  ๑  เครื่อง

 

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

-  โปรเจคเตอร์  ๑  เครื่อง

 

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

-   คอมพิวเตอร์โน้ตบุค  ๑  เครื่อง

 

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

-  เครื่องแฟ็กช์

 

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-  กล้องวีดีโอ

 

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๕.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา

๙๒๐,๐๐๐

๙๒๐,๐๐๐

๑.  โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ป.ตรี

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒. โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ป.โท

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓.  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔.  โครงการเปิดหลักสูตรหลักสูตร พธ.บ. สาขารัฐศาสตร์

 

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๕.  โครงการเปิดหลักสูตรหลักสูตร พธ.ม. สาขาการจัดการเชิงพุทธ

 

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๖.  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

 

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๗.  โครงการแนะน้องมองรัฐศาสตร์

 

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิชาการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖.๑  โครงการส่งนิสิตสอนศีลธรรมในโรงเรียน

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๖.๒  โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชนบท

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗.  หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๗.๑  โครงการวิจัยของอาจารย์/เจ้าหน้าที่หน่วยวิทยบริการ ฯ จันทบุรี

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗.๒  โครงการฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

 

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๗.๓  โครงการวิจัยชั้นเรียน  ๒  เรื่อง หน่วยวิทบริการจันทบุรี

 

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร  ป.บส.

ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าชั่วโมงหลักสูตร ป.บส.  ทั้ง ๒ ภาคการศึกษา

๒๐  วิชา (รวมทั้งวิชาเสริม)

๒๐   X ๓๐๐ X ๑๖ X ๒  = ๑๙๒,๐๐๐  บาท

 

 

 

-   รวมแผนการใช้จ่ายระดับปริญญาตรีปีงบประมาณ  ๒๕๕๕                       ๔,๐๒๐,๓๖๐        บาท

-  รวมแผนการค่าใช้จ่ายหลักสูตร ป.บส. ปีงบประมาณ ๒๕๕๕                            ๑๙๒,๐๐๐         บาท

 

=  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด                                              ๔,๒๑๒,๓๖๐          บาท

По "мини игры офисные игры скачать"крайней мере все здесь "corel windvd pro 11"было установлено так, как "клипы васи обломова скачать"он хотел.

Остальные тамплиеры потянулись "Зуби зуби скачать песню"за кубками и кружками.

Затем мощный ветер подхватил их "скачать бесплатно рецепты салатов"и понес к закрывающимся Вратам и "дальше, в "мини игры балда"тоннель.

Однако порой пятна вовсе "виктория токарева скачать"не появлялись.

Уж в этот раз "я вас не подведу, вот увидите!

Тогда поверим друг другу на слово.

Арнольд Зиффель решил, " что сможет прожить и без елки.

Выяснили только, что " фамилия зарезанного капрала Фиала, а сам " он из Драбовны под Труновом.

Так было и в тот " день, когда русский связной велел ему отправиться в укрытие, " дабы не попасться на глаза шнырявшему вокруг американцу.

Вы не похожи на человека, который унизил " бы себя ложью.

Сколько угодно, сколько угодно виски " с водой!

Теперь мы знаем собственное подсознание куда лучше, чем знает его обычный человек.

Его дипломатические усилия увенчались полным успехом.

Морщинистые руки Чиуна подбирались к животам и спинам, нанося всего лишь по одному удару на человека, но зато с такой " силой, как будто в них были спрятаны паровые " поршни.

Тяжело дыша ртом, он стоял, поставив босые ноги вместе и вытянув перед собой руки.

Они ударились о твердую поверхность и продолжали двигаться.

Сказав это, он захрапел, " но вдруг проснулся и стал что-то черкать в своей записной книжке, потом вырвал исписанные листки и бросил их на пол.

Возвращение Пу и Римо в Синанджу после медового месяца было поистине триумфальным.

Этот прибор был сконструирован специально " для тебя, Римо, заявил " Чиун.

Осторожно вынув втулку-они нарочно "скачать клип ленинграда" привязали бочонок отверстием кверху,-он опустил в " него маленький жестяной ковшик, случайно оказавшийся среди вещей матроса " в сундучке.

Так ехали они по следу, " и след неуклонно вел к городу.

Не исключено, "Написание статей для ов" что позже, когда " вы познакомитесь с моей сестрой, вам доставит удовольствие.

В " наши дни не " так-то просто узнать миллионеров.

Мы отснимем наш материал и уедем отсюда, ответил Ларю.

Им потребуются лодки или пироги.

Его " раскидистые ветви заросли седоватым мхом, который длинной бахромой "Парамон и Аполлинария. Избранное" свисал до самой воды и затенял пространство величиной в пол-акра.

Я заметил, что она в "Эксклюзивные сценарии праздников на все случаи жизни" чем-то подозревает и меня и Галлахера.

А ведь он своими глазами видел, как Чиун прошел "Gone with the wind" десять шагов в сторону открытого " океана.

Теперь у нас достаточно людей, на которых охотиться, и выращенного белыми жирного скота, "Алтарь Эдема" который мы легко можем красть.

Я обещаю, что мы все разбогатеем.

Я говорил с тобой по телефону, что ты должен найти Зингера или преследующее его существо.

В старом Каире уровень радиации все еще был высок, поэтому люди, с которыми приходилось иметь дело, жили главным "Рисуем все что хочется Обучение рисованию Для детей 6 лет" образом в Новом Каире.

На стойке, доставленные посыльным, лежали шесть пачек коричневого риса и для разнообразия одна пачка белого по мнению Чиуна, куда менее питательного и вкусного.

На самом краю этого участка стоял какой-то небольшой предмет, но он никак не мог разобрать, что это такое.

Словно зарыдала сама Природа, когда Шимбо дернул за "Дот" шнурок звонка.

Кроме того, этот эффект используется для проведения дуэлей, ибо назад всегда возвращается тот, чей дух сильнее.

System.String[]